Dotacje

Dotacje

Dotacje definiowane są jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
W ustawie o finansach publicznych zostały zawarte również definicje trzech rodzajów dotacji: celowych (art. 127), podmiotowych (art. 131) i przedmiotowych (art. 130).

Źródło:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013, poz. 855 z późn. zm.), art. 126, 127, 130, 131.
Komentarz:

W odniesieniu do dotacji ustawodawca w przepisach ustawy o finansach publicznych: zwraca uwagę, iż dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami stanowią szczególny cel przeznaczenia wydatków budżetu państwa (art. 112), nakazuje zamieszczać w załącznikach do ustawy budżetowej: wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji (art. 122 ust. 1 pkt. 2 lit. a) oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych (122 ust. 1 pkt. 6), definiuje dotacje (wraz z subwencjami) jako odrębną grupę wydatków budżetu państwa (art. 124 ust. 1 pkt. 1). Ponadto szereg regulacji ustawy o finansach publicznych zawiera przepisy mające zastosowanie w fazie planowania, udzielania oraz rozliczania dotacji. Normy stanowiące podstawę do udzielania dotacji zawarte są w wielu przepisach ustawowych. W szczególności udzielanie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego zostało określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

 

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane oznaczone *