Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej.
Jak podkreśla L. Lipiec-Warzecha funkcją dotacji podmiotowej jest zbilansowanie dochodów i wydatków dotowanej jednostki, bez wskazania celu, na który powinny być przeznaczone środki pochodzące z dotacji, pozwala zatem utrzymać sprawność i płynność finansową beneficjenta dotacji. Z tego powodu dotacje podmiotowe nazywane są niekiedy dotacjami ogólnymi (zob. L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych : komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011).
Źródło:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 855 z późn. zm.), art. 131.
Komentarz:
Ustawodawca nakazuje umieścić w załączniku do ustawy budżetowej wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji (art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych). Lista podmiotów otrzymujących z budżetu państwa dotacje podmiotowe na rzecz sfinansowania swojej działalności bieżącej jest bardzo obszerna. Należą do nich m.in.: państwowe i samorządowe instytucje kultury, tj. muzea, teatry, filharmonie, orkiestry, biblioteki, centra kultury i sztuki, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, tj. wyższe szkoły morskie, wyższe szkoły artystyczne, wyższe szkoły wojskowe, uczelnie służb państwowych, wyższe szkoły medyczne, uniwersytety, politechniki, jednostki naukowe, jednostki systemu oświaty publiczne i niepubliczne, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, tj. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rezerw Materiałowych, Polska Organizacja Turystyczna, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polski Instytutu Spraw Międzynarodowych, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, jednostki kinematografii, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, jednostki nauki i szkolnictwa wyższego, Agencja Oceny Technologii Medycznych, instytucja gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. spółki wodne, jednostki górnictwa i kopalnictwa, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku, jednostki infrastruktury kolejowej, Centrum Badania Opinii Społecznej, Polski Komitet do spraw UNESCO, jednostki realizujące zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Polska Agencja Prasowa, jednostki nauki i szkolnictwa wyższego, jednostki kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane oznaczone *