Dotacje na zadania własne

Dotacje na zadania własne

Dotacje na zadania własne stanowią jedną z kategorii dotacji celowych. Mogą być udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP jako zadania własne są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Kategorię zadań własnych poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego określają przepisy:

  • art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w odniesieniu do gmin,
  • art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w odniesieniu do powiatów,
  • art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w odniesieniu do województw.

Źródło:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 127-128.
Komentarz:
Podstawę prawną do udzielania dotacji na zadania własne dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią przepisy odrębnych ustaw (zob. art. 128 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Normy stanowiące podstawę do udzielania dotacji na zadania własne dla jednostek samorządu terytorialnego zawarte są w wielu przepisach ustawowych. Szczególną rolę odgrywają w tym przypadku regulacje ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póżn. zm.). Na mocy art. 42 ust. 2 tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych: z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych, które mogą być udzielane do wysokości 50% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej; związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego; realizowanych w celu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363, z późn. zm.); związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych; w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych; o których mowa w odrębnych przepisach – na zasadach w nich określonych.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane oznaczone *