POLITYKA SPÓJNOŚCI 2014-2020

Informacja prasowa, 26 lutego 2015 r.

Wyzwania rozwojowe i wynikające z nich oczekiwania Polaków, wymagają prowadzenia przemyślanej
polityki rozwoju, która gwarantuje poprawę poziomu i jakości życia, wzmacnia potencjał gospodarczy
i możliwości jego wykorzystania. Przyjęcie nowoczesnej wizji rozwojowej i jej konsekwentna realizacja to
niezbędny warunek skoku cywilizacyjnego Polski. Cel ten osiągamy w dużej mierze dzięki skutecznemu
wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu UE 120,1 mld euro. Na sumę tę składają się przede wszystkim środki polityki spójności – 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki Rolnej – 32,1 mld euro, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – ok. 0,5 mld euro. Około 5 mld euro wykorzystamy w takich programach jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus.

W nowej perspektywie dysponujemy większą sumą funduszy polityki spójności. Na zaufanie partnerów z UE, którzy po raz kolejny przyznali Polsce największą kwotę z unijnego budżetu, sami zapracowaliśmy. Mamy doświadczenie w inwestowaniu w rozwój kraju i plan jak to zrobić.

Na ponad 82,5 mld zł składają się:

 • 76,6 mld euro w 22 programach (6 krajowych i 16 regionalnych – RPO);
 • 0,3 mld euro na dodatkowe wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży w ramach Programu
  Wiedza Edukacja Rozwój;
 • 0,7 mld euro w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • 4,1 mld euro w ramach polskiej koperty na projekty infrastrukturalne w zarządzanym centralnie przez KE instrumencie Łącząc Europę (CEF);
 • 0,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
 • 0,3 mld przeznaczone na ogólną pulę pomocy technicznej zarządzanej przez KE;
 • 0,1 mld euro na podejmowane przez Komisję Europejską działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

UMOWA PARTNERSTWA

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli funduszy, tj. opisujący jak i w co będziemy środki te inwestować. Jej realizacji posłużą krajowe i regionalne programy.

Dokument zawiera analizę potrzeb rozwojowych Polski oraz cele i priorytety działań na nadchodzące lata wraz z podstawowymi wskaźnikami ich realizacji.

W CO BĘDZIEMY INWESTOWAĆ?

Wsparcie funduszy europejskich obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Premiowane będą te przedsięwzięcia,
z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu.

Środki polityki spójności zainwestujemy przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki,
zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju, bardziej przyjazne i sprawne
państwo oraz w dalszy rozwój infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI

Akcent położymy na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na badaniach, kapitale intelektualnym oraz rezultatach przemian cyfrowych – a nie na niskich kosztach pracy.

 • Współfinansowanie prac badawczo-rozwojowych inicjowanych przez przedsiębiorców – zyskujemy
  nowe innowacyjne pomysły.
 • Powiązanie polskiej nauki z gospodarką.
 • Wsparcie finansowe ułatwiające wdrożenie nowych pomysłów przez przedsiębiorców.
 • Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI W ROZWOJU REGIONÓW

Na lata 2014-2020 wskazaliśmy tzw. obszary strategicznej interwencji (OSI), czyli kluczowe obszary, które będziemy wspierać. Wprowadzono również nowy instrument: kontrakty terytorialne, czyli umowy między rządem a samorządami województw, w których obie strony uzgodniły najważniejsze cele i przedsięwzięcia, mające istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz objętego nim województwa.

Rozwój miast

 • Główne obszary wsparcia to transport publiczny, infrastruktura środowiskowa, rewitalizacja,
  infrastruktura społeczna, strategie niskoemisyjne, efektywność energetyczna.
 • Nowym instrumentem wsparcia będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT, dedykowane
  w szczególności miastom wojewódzkim i powiązanym z nimi obszarom miejskim i wiejskim,
  realizowane w RPO oraz uzupełniane komplementarnie w programach krajowych Infrastruktura
  i Środowisko oraz Polska Wschodnia.

Obszary wiejskie

Obok Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, możliwe jest wsparcie z funduszy polityki spójności rozwoju
przedsiębiorczości i lepszego wykorzystanie kapitału ludzkiego, reorientacji zawodowej rolników, rewitalizacji
społecznej i infrastrukturalnej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej.

Program Polska Wschodnia 2014-2020

To dodatkowy instrument wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski
Wschodniej. Priorytety programu – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Nowoczesna Infrastruktura
Transportowa, Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa – wpłyną na zdynamizowanie procesów rozwojowych,
wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu, a przez to zwiększenie zamożności mieszkańców
i poprawy jakości ich życia.

WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH

Rozwój kapitału ludzkiego

 • Większe szanse na zatrudnienie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
 • Pomoc osobom w trudnej sytuacji w znalezieniu pracy np. starszym i z niepełnosprawnościami.
 • Wyższa jakość i lepsza dostępność usług publicznych np. zdrowia i edukacji.
 • Rozwój umiejętności praktycznych uczniów i studentów – kształcenie w poszukiwanych zawodach.
 • Dodatkowe zajęcia szkolne i pozalekcyjne dla uczniów i studentów – lepiej wykształceni absolwenci.
 • Ułatwienie rodzicom powrotu do pracy – więcej dostępnych żłobków i przedszkoli.
 • Inicjatywa dla młodych – specjalny pakiet działań dla osób do 29 roku życia w zakresie:
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób młodych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb
  rynku pracy,
 • pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby wchodzące na rynek pracy (w tym wsparcie przedsiębiorczości osób młodych),
 • wspierania mobilności zawodowej osób młodych.
 • Wsparcie dla osób 50 plus:
 • zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo,
 • podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
 • wspieranie samozatrudnienia, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
 • wsparcie w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się, wydłużenie aktywności zawodowej.
 • wsparcie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiające
 • wydłużenie aktywności zawodowej.

PRZYJAZNE I SPRAWNE PAŃSTWO

Wzmacniać będziemy nowoczesne fundamenty rozwoju kraju. Zapewnimy dostęp do szybkiego Internetu,
efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych oraz podniesienie poziomu kompetencji
cyfrowych mieszkańców Polski. Wspierać będziemy także reformy w obszarze dobrego rządzenia.

 • Powszechna dostępność do szybkiego Internetu.
 • Więcej usług dla obywateli dostępnych przez Internet.
 • Szkolenia budujące kompetencje cyfrowe.
 • Ułatwienia prawne i administracyjne dla przedsiębiorstw.
 • Usprawnienie działalności sądów gospodarczych.
 • Lepsze działania administracji lokalnej w obszarach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorczości.
 • Podniesienie jakości stanowionego prawa poprzez zwiększanie kompetencji pracowników administracji i wzmocnienie procesu konsultacji społecznych.
 • Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania
  i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

INFRASTRUKTURA

Trudno mówić o innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce bez oparcia jej na dobrze funkcjonującej
infrastrukturze. W dalszym ciągu mamy jeszcze sporo do nadrobienia w tym zakresie, dlatego w kolejnych
latach nadal finansowany będzie rozwój połączeń kolejowych i drogowych oraz efektywne korzystanie
z zasobów energetycznych, środowiskowych i kulturowych.

 • Wysoka jakość połączeń drogowych i kolejowych w układzie europejskim i krajowym,
 • Sprawny transport w regionach,
 • Inwestycje w transport multimodalny, czyli wykorzystujący więcej niż jeden środek przewozu,
 • Poprawa bezpieczeństwa portów lotniczych,
 • Przyjazna środowisku komunikacja miejska,
 • Lepsza infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna energii elektrycznej i gazu ziemnego,
 • Ochrona zasobów naturalnych i kulturowych.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane oznaczone *