Kredyt a pożyczka..

Chociaż te dwa pojęcia rozumiane są przez wielu w ten sam sposób, to różnica między nimi jest dość znaczna. Kredyt i pożyczka to dwie odrębne rzeczy, o których mowa w odpowiednich ustawach.

Instytucja kredytu jest zdefiniowana w Ustawie Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Umowa pożyczki uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Art. 69 ust. 1 prawa bankowego stanowi, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, a także zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych w umowie terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Pożyczkę bankową można zdefiniować jako umowę, na mocy której bank zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy oraz zapłacić bankowi odsetki.

Różnice

  • Umowa kredytowa zawsze musi być zawarta pisemnie, natomiast umowa pożyczki tylko wtedy, gdy wartość umowy jest większa niż 500 zł.
  • Umowa pożyczki powoduje, że przenosimy prawa własności określonej ilości pieniędzy na rzecz innej osoby lub osób. Natomiast umowa kredytowa jedynie daje możliwość dysponowania przez kredytobiorców określoną ilością pieniędzy, których właścicielem jest bank.
  • Umowa pożyczki nie wymaga określenia celu przeznaczenia, podczas gdy umowa kredytowa musi taki cel określać, a bank ma prawo sprawdzać, czy kredyt został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.
  • Umowa kredytowa zawsze określa termin lub terminy spłaty kredytu lub jego poszczególnych części, natomiast umowa pożyczki nie musi określać terminu jej zwrotu.
  • Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna natomiast kredyt bankowy musi być odpłatny (odsetki, prowizja).
  • Umowa kredytowa (tak jak i umowa pożyczki bankowej pow. 500 zł) dochodzi do skutku w momencie jej podpisania (zawarcia) przez kredytobiorcę i kredytodawcę (bank).
  • Samo postawienie środków do dyspozycji jest jedynie aktem wykonania umowy, nawet gdy data podpisania umowy jest taka sama jak data zawarcia umowy. Dlatego też umowa kredytowa jest umową konsensualną tj. dochodzi do skutku z chwilą jej zawarcia.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu – procent jest wynagrodzeniem kredytodawcy (banku) jakie otrzymuje od dłużnika (kredytobiorcy) z tytułu pożyczonego kapitału (kwoty kredytu). Procent jest też jedną setną jakiejś wielkości np. 20 procent z 3 mln zł (20% czyli 20/100) wynosi 600 tys. zł.

Stopa procentowa

Stopa procentowa – wielkość procentu pobieranego od kapitału, stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału do wielkości tego kapitału wyrażony w procentach, najczęściej ustalana na okres roku.

Realna stopa procentowa

Realna stopa procentowa – to różnica między nominalną stopą procentową a stopą inflacji.