Prawo bankowe

Prawo bankowe

Prawo bankowe to zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.

Prawo bankowe dzieli się na:

prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych), regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami,
publiczne prawo bankowe, regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.
Ustawa Prawo bankowe
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
Prawo bankowe
Nazwa potoczna Prawo bankowe
Data wydania 29 sierpnia 1997
Miejsce publikacji Polska, Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939
Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128
Data wejścia w życie 1 stycznia 1998
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo bankowe
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz. U. z 2015 r. poz. 1513
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 listopada 2015
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Prawo bankowe reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128).

Określa ona:

zasady tworzenia i organizację banków
zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zasady zarządzania rachunkami bankowymi
zasady rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków
zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz zasady koncentracji zaangażowań
przepisy o gwarancjach bankowych, poręczeniach i akredytywach
zasady emisji bankowych papierów wartościowych
obowiązki i prawa banków
zasady zrzeszania się i łączenia banków
przepisy o funduszach własnych i gospodarce finansowej banków
zasady nadzoru bankowego, nad oddziałami instytucji kredytowych i nadzoru skonsolidowanego
tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków
zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej banków.
Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia gruntowna zmiana weszła w życie 1 listopada 2015 roku w związku z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, będącej implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE oraz dostosowującej prawo krajowe do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane oznaczone *