Przedstawiamy informacje dotyczące najważniejszych konkursów ogólnopolskich dla  MŚP w 2016 r.

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na 2016 r. – harmonogram

Poniżej przedstawiamy tabelę z terminami naborów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

 

Nazwa konkursu Termin ogłoszenia naboru Termin zakończenia naboru
Szybka ścieżka,

Poddziałanie 1.1.1,

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez

przedsiębiorstwa

III kwartał 2016 IV kwartał 2016
Demonstrator,

Poddziałanie 1.1.2,

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji  pilotażowej/demonstracyjnej

1. 7 grudnia 2015

 

2. III kwartał 2016

1. 29 lutego 2016

 

2. IV kwartał 2016

Centra Badawczo- Rozwojowe,

Działanie 2.1,

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

1. 29 styczeń 2016

 

2. 29 lipiec 2016

1. 29 kwietnia 2016

 

2. 31 październik 2016

***

Konkursy planowane na marzec 2016

 1. PO PW Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Terminy: Nabór wniosków od 01/03/2016 do 30/04/2016

Beneficjenci: MŚP, teren realizacji inwestycji: Polska Wschodnia

Przedmiot dofinansowania: Usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

 

Wartość inwestycji: 50 000 zł:  Etap I

Intensywność wsparcia: Refundacja 80%

 

 1. POIR 1.1.1 (MSP) – Szybka Ścieżka

Terminy: Nabór wniosków od 04/05/2015 do 31/12/2016

Beneficjenci: MŚP, cała Polska

Przedmiot dofinansowania:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wartość inwestycji: Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN,

Intensywność wsparcia: max. 80% kosztów kwalifikowalnych;

PO Polska Wschodnia

PO Inteligentny Rozwój

 1. PO IR, Centra badawczo- rozwojowe,
  Terminy:
  Nabór wniosków od 01/03/2016 do 29/04/2016
  Beneficjenci: MŚP, duże przedsiębiorstwa z całej Polski

Przedmiot konkursu: udzielana będzie pomoc na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo- rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Wartość inwestycji:  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

 

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

 • nabycie nieruchomości;
 • nabycie i wytworzenie pozostałych środków trwałych wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia;
 • nabycie robót i materiałów budowlanych;
 • nabycie patentów, licencji, know- how;

Intensywność wsparcia: max. 70%, zależy od mapy pomocy regionalnej;

Mapa Pomocy

Wysokość dotacji jest uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz o wielkości firmy ubiegającej się o dotację.

Tzw. mapa pomocy regionalnej, określa maksymalny poziom dofinansowania, jaki może uzyskać inwestycja, realizowana w danym województwie.

Poniżej prezentujemy mapę pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

mapa pomocy regionalnej

Dopuszczalna pomoc dla:

 • średnich firm może zostać zwiększona o 10%,
 • małych i mikro firm może zostać zwiększona o 20%,

w stosunku do poziomu określonego na mapie, dla poszczególnych województw.

W każdym wypadku procentowy poziom pomocy będzie szczegółowo określony w dokumentach dotyczących danego Programu Operacyjnego czy działania, z którego zamierzamy pozyskać dofinansowanie.

Pomoc de Minimis

Limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy obliczany jest na podstawie wartości pomocy z trzech kolejnych lat podatkowych.

Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach:

 • na szkolenia,
 • inwestycje
 • w formie zwolnień podatkowych
 • umorzenia odsetek ZUS
 • pożyczek preferencyjnych
 • innych

Nabory wg programów:

Regionalne Programy Operacyjne (RPO):

 

Wielkość Firmy

Wysokość dotacji uzależniona jest od wielkości firmy. W jaki sposób można określić czy firma jest: dużym, średnim, małym lub mikro przedsiębiorstwem?

Dla osób pragnących bardziej wnikliwie zgłębić problematykę – polecamy lekturę Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 06 sierpnia 2008 roku, Dziennik Urzędowy UE L 214/3

W praktyce pomocny będzie Kwalifikator MŚP, do którego wystarczy wprowadzić dane firmy odnośnie: zatrudnienia oraz rocznego obrotu netto wyrażonego w EUR i/lub sumy bilansowej wyrażonej w EUR, jak też ewentualnych powiązań z innymi przedsiębiorstwami.