1. Diagnoza potrzeby

Doświadczenia empiryczne  w pomocy w realizacji wcześniejszych projektów naszych Klientów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.
Pomagamy naszym Klientom w diagnozie określającej jego potrzeb, wynikających z jego działalności.

2. Znajdź właściwe źródło finansowania

Określając potrzeby pomagamy w wyszukaniu źródła ich finansowania. W latach 2014-20 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom z pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia oraz z 16 programów regionalnych. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Należy pamiętać, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację projektu możesz uzyskać pożyczkę lub kredyt z Funduszy Europejskich, udostępniane na korzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów finansowych, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

3. Myśl o potrzebach w formie projektowej.

Fundusze Europejskie nie wspierają działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

W ramach naszych usług wspieramy przedsiębiorców chcących realizować Projekty, zwłaszcza inwestycyjne. Często są one skomplikowane a ich przygotowanie wymaga rozważenia wielu problemów. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu, a Twój projekt jest projektem dużym lub nowym obszarem działalności skorzystaj z porad i doradztwa doświadczonych ekspertów, którzy pomagają w dokładnym zaplanowaniu inwestycji . Pamiętaj, że przygotowując projekt, który generuje dochód należy stosować odpowiednią metodologię obliczania kosztów i korzyści.

4. Sprawdź harmonogram konkursu

Wnioski o wsparcie z Funduszy Europejskich składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w naborach wniosków. Ich harmonogramy  publikowane są pod koniec każdego roku. Pomagamy analizując na bieżąco planowane i aktualne nabory w ramach ogłaszanych konkursów. Pomogą Ci w tym nasi doświadczeni eksperci oceniając projekt i  pokazując na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie. Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie Twojego projektu będzie miało formę kredytu lub pożyczki, choć tu może się zdarzyć, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

5. Podpisz umowę

Otrzymując dotację, kredyt lub pożyczkę, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię … STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę musisz też zaktualizować harmonogram realizacji twojego projektu.

6. Realizuj projekt

Podpisanie umowy oznacza, że teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie. Pamiętaj … w ramach naszych usług doradczych wspieramy naszych Klientów od momentu gromadzenie niezbędnych informacji niezbędnych do złożenia wniosku, zaś kończymy w momencie gdy Twój Projekt zostaje prawidłowo rozliczony.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.