System finansowy

System finansowy jest grupą wszelkich uregulowań prawnych, instytucji zajmujących się gromadzeniem środków pieniężnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania państwa. Państwo przeznacza środki pieniężne na zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń publicznych.

Jednak państwo jest pojęciem zbyt ogólnym, całą działalnością zajmują się wyodrębnione podmioty. Na system finansowy państwa składają się: budżety samorządów, ubezpieczeń społecznych, fundacji publicznych.

Do podstawowych funkcji systemu finansowego należy wspomniane, już gromadzenie środków na działalność. Jednak, oprócz podstawowej funkcji, system spełnia również pochodne, które są równie istotne.

Funkcja alokacyjna

Funkcję alokacyjną spełniana jest poprzez możliwość przesuwania środków finansowych ze źródeł prywatnych do źródeł publicznych. Najprostszym przykładem obrazującym ten przypadek jest, płacenie podatków (ludzie z własnych, zarobionych pieniędzy – środków prywatnych – płacą podatki, które trafiają do kas samorządowych).

Funkcja redystrybucyjna

Związek pomiędzy nierównymi dochodami osiąganymi przez gospodarstwa domowe i firmy, nie jest tu przedstawiony bez znaczenia. System finansowy państwa wypełniając tą funkcję stara się wyrównać różnice w dochodach, poprzez liczne subwencje, zwolnienia podatkowe, itp. Przykładem mogą być tutaj osoby niepełnosprawne, których dochody są wielokrotnie niższe niż osób w pełni zdrowych. Pomoc finansowa jest im niezbędna, często nawet do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Kolejnym przykładem jest bezpłatny dostęp do szkolnictwa – co pozwala na równy dostęp dzieci pochodzących z uboższych rodzin.

Funkcja stabilizacyjna

Funkcja stabilizacyjna spełniana przez omawiany system dotyczy kwestii makroekonomicznych. Wpływ na stopę inflacji, kursy walutowe, zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia – jest to wpływ na czynniki makroekonomiczne. Jednak kształtowanie tych czynników, mimo iż nie dotyczy naszego codziennego życia, to ma pośredni wpływ na nie. Dobry stan gospodarki, ma wpływ na kształtowanie miejsc pracy, a co za temidzie przełożenie na nasze dochody.